Позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, за законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Перед початком процедури реєстрації торгової марки ми радимо клієнтам провести інформаційний пошук на тотожність та схожість позначення. Не всі розуміють навіщо це потрібно і що він дає.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, Ваше позначення не буде зареєстроване як торгова марка, якщо воно тотожне або схоже до ступеня змішування з уже зареєстрованими торговими марками або позначеннями, уже заявленими на реєстрацію до Укрпатенту. При цьому ці позначення повинні поширюватися на споріднені товари і послуги.

Тотожні позначення — це позначення, які збігаються один з одним в усіх елементах, тобто є абсолютно ідентичними.

Схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення — це позначення, які незважаючи на окрему різницю елементів, можна сплутати один з одним, вони асоціюються один з одним. Питання про те, чи є позначення тотожними або схожими вирішується експертом при проведенні кваліфікаційної експертизи. Однак, краще заздалегідь знати про можливість відмови в реєстрації торгової марки на цій підстави і спробувати усунути проблему.

При проведенні експертизи експерти керуються Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг.

Для встановлення схожості позначень необхідно провести порівняльний аналіз, що має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

Встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких:

1. транслітерація одного і того ж слова літерами іншого алфавіту (ГЕЛІОС-HELIOS);

2. відмінними є лише одна або дві літери (РАПТОР-ДАПТОР, ARIBOLT-ORIBOLD, РЕВІМАЛОН-РЕВІНАЛОН).

Установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням наступних ознак:

– загальне зорове сприйняття;

– вид шрифту;

– графічне написання (відтворення) з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові);

– розташування літер по відношенню одна до одної;

– алфавіт, літерами якого написане слово;

– колір чи поєднання кольорів.

Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, експертиза проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому. Якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості окремий чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

При визначенні подібності зображувальних і об’ємних позначень враховують наступні критерії:

– зовнішня форма;

– наявність чи відсутність симетрії;

– смислове значення;

– вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.);

– поєднання кольорів і тонів.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Якщо під час порівняльного аналізу комбінованих позначень буде встановлено, що їх словесні елементи ідентичні або схожі настільки, що їх можна сплутати, то такі комбіновані позначення слід визнати схожими навіть при певній розбіжності зображувальних елементів.

Все це стосується позначень, що поширюються на одні й ті ж або споріднені класи товарів і послуг.

Спорідненість товарів і послуг означає, що товари і послуги пов’язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

Приблизний перелік кореспондуючих класів МКТП, які містять споріднені товари:

Отже, якщо під час проведення попереднього інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначення були виявлені такі позначення необхідно змінити Ваше позначення: додати до нього нові словесні або зображувальні елементи, змінити кольорову гаму, приділити значну увагу саме зовнішньому вигляду. Це не гарантує, але значно підвищує Ваші шанси на реєстрацію торгової марки.


Звучить чудово, але у мене є кілька питань

Зв'язатись